Kunngjering: Detaljregulering for Solvang leilighetsterrasse og næringspark, gbnr 104/17, 84 m.fl.

Detaljregulering for Solvang leilighetsterrasse og næringspark - kart - Klikk for stort bilete Med dette vert det varsla om oppstart med detaljregulering og offentleg ettersyn av planprogram i samsvar med Plan- og Bygningslova  § 12.8 og 12.9 for eigedomen gbnr. 104/17, 84 m. fl. i Deknepollen, Vågsøy Kommune. Arealet innanfor føreslegen plangrense på kartet er på om lag 27 350 m2. Det kan bli aktuelt med justering av plangrensa dersom ein i dialog med vegvesenet finn dette føremålstenleg.

Føremålet med planen er å legge til rette for utbygging av næring og bustader på tomta. Ein ser føre seg næringsdelen lokalisert til søre delen av tomta og bustaddelen mot grøntbelte og sjøen i nord.

Planen vil erstatte reguleringsplan etter eldre plan og bygningslov og utløyser krav om planprogram etter pbl § 4-1 og konsekvensutredning etter pbl § 4-2 og KU-forskrifta § 2. 

Planinitiativ og planprogram kan du lese her (PDF, 11 MB).
 
Tiltakshavar er Dragebygg AS, 6750 Stadlandet, og planen vil bli utarbeidd av Magne Bergseth, sivilarkitekt mnal, 6068 Eiksund i samarbeid med Flataker Landskap, Ålesund og Plottaplan A/S Bergen.
 
Synspunkt og merknader skal fremjast skriftleg innan onsdag 19. september 2018 til: 
 
Dragebygg AS, 6750 Stadlandet v/Heming Drage, e-post: heming@dragebygg.no 
Eller:
Sivilarkitekt mnal Magne Bergseth Havågvegen 52 6068 Eiksund, e-post: magne@havberg.no 
 
Publisert av Jon Even Kvalheim Myre. Sist endra 09.07.2018