Varsel om planoppstart - Tilrettelegging for sti/trapp/fortau frå Gate 2 til Gate 4

Gate 2 sti - Klikk for stort bilete I samsvar med Plan- og bygningslova, plandelen § 12-8, vert det varsla om oppstart av planarbeid etter § 12-3 – privat forslag til detaljregulering. Aktuelt planområde er gbnr. 117/3 mfl., i Vågsøy kommune. Tiltakshavar for planarbeidet er Vågsøy kommune, tenesteområdet drift og anlegg.

Hovudformålet med planarbeidet er tilrettelegging for sti/trapp/fortau frå Gate 2 og opp til Gate 4 og fram til Vågsøy Ungdomskule i Måløy Sentrum. I Reguleringsplan for Måløy (1966) og for Gotteberg (1988) er søre del av aktuell trase vist som parkeringsplass, i nordre del er gbnr 166/227 vist som offentleg bygg/leikeplass, medan resten er vist som privat grunn og offentlege vegar.

Trafikktryggleik og samferdsle, grønstruktur og landskap, born og unge, og risiko og sårbarheit i høve miljøfaglege og hydrologiske forhald (bekkekryssing) er nokre av forholda som vil bli spesielt vektlagt i planprosessen.

Planarbeidet er vurdert å ikkje utløyse krav om konsekvensutgreiing eller planprogram.

Naboar/Partar er tilskrive med eige brev. Det vert og vurdert invitasjon av ungdomsskulen/elevar/foreldre til dialogmøte.

Dei som har innspel, merknader eller spørsmål til planarbeidet kan vende seg til iVest Consult as, innan 18.01.2019
Adr: Strandgata 15, 6905 Florø. Epost: post@ivestconsult.no Tlf. 97627000/ 96627987

Filer
Publisert av Jon Even Kvalheim Myre. Sist endra 14.12.2018
a - a - a
Facebook Facebook
Fiks Gata Mi Fiks Gata Mi
Måløy kino Måløy kino
Måløy legekontor Måløy legekontor
Måløy Vekst Måløy Vekst
Nordfjordhallen Nordfjordhallen
Kinn kommune Kinn kommune
Opplev Måløy Opplev Måløy
UNG i Vågsøy UNG i Vågsøy
Vågsøy folkebibliotek Vågsøy folkebibliotek
Vågsøy frivilligsentral Vågsøy frivilligsentral
     
Vågsøy kommune - Gate 1 120 - Postboks 294 - 6701 Måløy - post@vagsoy.kommune.no
Login for redigering