Publisert 22.03.2019
Nye Kinn kommune

I medhald av valglova § 6-6 skal listeforslag til kommune- og fylkestingsvalet leggast ut til offentleg ettersyn etter kvart som dei er kommunen i hende. Listene skal handsamast og godkjennast av valstyret i møte 10. mai 2019.

Innkomne listeforslag

Første Førre | Neste Siste