Framlegg til gebyr og betalingssatsar 2018 for Vågsøy kommune

Vågsøy kommune - Klikk for stort bilete

Framlegg til gebyr og betalingssatsar for 2018 vart handsama av formannskapet i møte 30.11.2017, sak F 17/198 (PDF, 176 kB), og vert no lagt ut til ettersyn. Saka skal handsamast i kommunestyret 14.12.2017.

Vågsøy kommunestyre skal i møte 14.12.2017 ta stilling til satsar for kommunale avgifter m.m. frå 01.01.2018. For ein del gebyr og betalingssatsar er det ikkje gjort framlegg om auke frå 01.01.2018.

Etter § 37 i forvaltningslova har dei som endringane vedkjem høve til å uttale seg. Framlegget til betalingssatsar med nærere spesifiseringar (PDF, 399 kB). Framlegget ligg òg utlagt på Servicetorget i Rådhuset, Gate 1 nr. 120.

Event. merknader må sendast skriftleg til Vågsøy kommune, Postboks 294, 6701 Måløy eller på epost til post@vagsoy.kommune.no seinast 14.12.2017 kl. 09.00.

Måløy, 30. november 2017

Ordførar Kristin Maurstad

Publisert av Irene Sivertsen. Sist endra 06.12.2017

Det ligg føre tilråding i følgjande gebyr og betalingssatsar:

*Husleige i kommunale omsorgs-, trygde- og utleigebustader
*Utleige skulelokaler
*Foreldrebetaling barnehagene
*Foreldrebetaling SFO
*Foreldrebetaling kulturskulen og folkebiblioteket
*Priser kino
*Priser folkebad
*Priser for varer og tenester pleie og omsorg
*Priser for varer og tenester helse og NAV
*Fellingsavgifter for hjort
*Gebyrregulativ for feiing og tilsyn
*Gebyrregulativ for vann og avløp
*Gebyrregulativ for slamtømming
*Gebyrregulativ for renovasjon
*Gebyrregulativ for konsesjons- og delingssaker
*Gebyrregulativ for oppmålingstenester
*Gebyr for tenester etter plan- og bygningslova
*Gebyr for handsaming av plansaker og dispensasjonssøknader
*Gebyr for behandling av søknad om avkøyrsel løyve
*Gebyr for tenester etter forskrift om begrensning av forurensning
*Gebyr for kopiering av kart og andre dokument
*Skjenkeavgifter*
*Betalingssatser for sal og aktiviteter på Måløy torg og andre offentlege uterom
*Priser for Norskkurs ved vaksenopplæringa
*Andre gebyrer som vist i dokumentet

a - a - a
  • Utskriftsvenleg versjon SkilleTegn
  • Søk SkilleTegn
  • Tips ein venn SkilleTegn
  • Kontakt oss SkilleTegn
  • (Bokmerke)
Kan vi hjelpe deg ? Kontaktinformasjon til Vågsøy kommuneSøk elektronisk i vårt søknadssenter
Kino-vekst-frivillig Måløy legekontorFiks gata miMåløy kinoNordfjord VekstVågsøy FrivilligsentralNordfjordhallenMOT
     
Vågsøy kommune - Gate 1 120 - Postboks 294 - 6701 Måløy - post@vagsoy.kommune.no
Login for redigering