Kreftkoordinator for Nordfjordkommunane Selje, Vågsøy, Eid, Hornindal og Stryn

Kreftkoordinator

Økonomisk støtte frå kreftforeininga har gitt Nordfjordkommunane moglegheit til å opprette ei 50% stilling som kreftkoordinator. Stillinga blei oppretta frå 01.10.2012.

Ordninga med kreftkoordinator er eit samarbeid mellom kommunane og Kreftforeininga, og er eit tre- til fireårig prosjekt.

Kreftsjukepleiar Janne Håskjold er tilsett i stillinga.

Kreftkoordinator er i gang med kartlegging av pasientsystem - og kva behov kommunane har for rettleiing og kompetansebygging.
Ho er også i gang med å presentere sine tenester i spesialisthelsetenesta, og for fastlegane i dei fem Nordfjordkommunane.

Janne Håskjold har kontor på rådhuset i Eid kommune, og har arbeidsdagar tysdag, onsdag og annakvar torsdag (partalsveker), med arbeidstida kl. 08:15 - 15:00. Kreftkoordinator kan også kontaktast på telefon 907 40 263 eller per e-post janne.marie.haskjold@eid.kommune.no

Ta gjerne kontakt ved spørsmål!

Organisering av prosjektet

Prosjektansvarleg: Eid kommune, ved rådmannen.
Styringsgruppe: Rådmannsgruppa i Nordfjordkommunane.
Politisk styringsgruppe: Nordfjordrådet (ordførarar).
Prosjektleiar: Eid kommune, kommunalsjef for pleie- og omsorg.

Mandat/viktige arbeidsoppgåver til kreftkoordinator

● Kartleggje tilbodet til kreftpasientar og deira pårørande i dei fem samarbeidskommunane. Ressurssjukepleiarane, deira leiarar, leiinga ved ei intermediæravdeling i lokalsjukehuset og kreftkoordinator i spesialisthelsetenesta vert viktige samarbeidspartar i dette arbeidet

● Analysere data og byggje opp tenestetilbod i tråd med intensjonane med ordninga, i tett samarbeid med prosjektgruppa

● Delta i nettverket/regionale samlingar for ressurssjukepleiarar i Nordfjord

● Opprette samarbeid med leiarar for helse- og omsorgstenestene i kommunane, aktuelle faglege instansar, t.d. fastlegane, og frivillige lag og organisasjonar

● Vere rådgjevar og støtte til fagpersonar/ressurssjukepleiarar i kommunane, og gi direkte rådgjeving til pasientar og pårørande ved spesielle behov

● Arbeide utadretta, vere aktiv i media og drive generelt med informasjonsarbeid

Publisert av Irene Sivertsen. Sist endra 02.11.2012
a - a - a
Facebook Facebook
Fiks Gata Mi Fiks Gata Mi
Måløy kino Måløy kino
Måløy legekontor Måløy legekontor
Måløy Vekst Måløy Vekst
Nordfjordhallen Nordfjordhallen
Kinn kommune Kinn kommune
Opplev Måløy Opplev Måløy
UNG i Vågsøy UNG i Vågsøy
Vågsøy folkebibliotek Vågsøy folkebibliotek
Vågsøy frivilligsentral Vågsøy frivilligsentral
     
Vågsøy kommune - Gate 1 120 - Postboks 294 - 6701 Måløy - post@vagsoy.kommune.no
Login for redigering