Kunngjering av offentleg ettersyn av planprogram og varsel om oppstart av arbeidet med Kommunedelplan for folkehelse 2014-2018

Vågsøy kommune - Klikk for stort bilete Utval for plansaker har i sak 007/14 i møte den 30.01.2014 vedteke å leggje Planprogram for Kommunedelplan for folkehelse 2014-2018 ut til offentleg ettersyn. Samstundes med kunngjering av offentleg ettersyn av planprogrammet vert arbeidet med Kommunedelplan for folkehelse varsla oppstarta.   

Planprogrammet er tilgjengeleg elektronisk her (PDF, 2 MB) i papirversjon på Servicetorget på Rådhuset i Måløy, på biblioteket i Måløy og i tillegg vil det bli lagt ut på daglegevarebutikkane på Raudeberg, i Skavøypoll, på Bryggja og i Holvik.

Frist for å kome med innspel er 28.04.2014 og kan sendast Vågsøy kommune, Postboks 294, 6701 Måløy eller på e-post post@vagsoy.kommune.no
Merk innspel med "Innspel til Planprogram for Folkehelse".

 

Målet med planarbeidet er å betre folkehelsa til innbyggjarane i Vågsøy kommune. For å nå målet må innsats rettast både mot befolkning, lokalsamfunn og kommune.

Planprogrammet gir føringar for innhaldet i arbeidet med sjølve kommunedelplanen og har konkludert med at følgjande innsatsområde bør utgreiast i planprosessen:
¤ Tidleg innsats
¤ Kosthald
¤ Aktivitet
¤ P
sykisk helse

Følgjande perspektiv skal vurderast særskild i heile planarbeidet:
¤ Støtte til eigenmestring
¤ Utgjevne sosial ulikhet
¤ F
remje integrering
¤ Universell utforming
¤ Frivillig innsats
¤ Kultur
¤ Utemiljø og møteplassar

a - a - a
Facebook Facebook
Fiks Gata Mi Fiks Gata Mi
Måløy kino Måløy kino
Måløy legekontor Måløy legekontor
Måløy Vekst Måløy Vekst
Nordfjordhallen Nordfjordhallen
Kinn kommune Kinn kommune
Opplev Måløy Opplev Måløy
UNG i Vågsøy UNG i Vågsøy
Vågsøy folkebibliotek Vågsøy folkebibliotek
Vågsøy frivilligsentral Vågsøy frivilligsentral
     
Vågsøy kommune - Gate 1 120 - Postboks 294 - 6701 Måløy - post@vagsoy.kommune.no
Login for redigering