Kunngjering av offentleg ettersyn av planprogram og varsel om oppstart av arbeidet med Kulturminneplan for Vågsøy 2015-2018

Kommunevåpen std - Klikk for stort bilete Formannskapet har i sak 036/14 i møte den 08.05.2014 vedteke å legge planprogram for Kulturminneplan 2015-2018 ut til offentleg ettersyn.
Samstundes med kunngjering av offentleg ettersyn av planprogrammet vert arbeidet med kulturminneplan starta.

Kulturminneplan for Vågsøy 2015-2018 finn du her (PDF, 736 kB).

"Les meir" for meir informasjon.
 

Planprogrammet gir føringar for arbeidet med sjølve planen og har kome fram til at følgjande innsatsområde bør greiast ut i planprosessen:

  • kva kulturminne som skal dokumenterast/registrerast for ettertida før dei går tapt
  • kva kulturminne som skal takast vare på
  • kva tiltak som må setjast i verk for at vi skal kunne ta vare på kulturminna.

 

Det er viktig å sikre eit mangfald av representative kulturminne og kulturmiljø i Vågsøy som fortel om vår kulturhistorie i eldre og nyare tid. Dette for å ta vare på og bringe vidare kulturarven og identiteten vår. Dette gjeld bygg og bygningsmiljø, gjenstandar og immaterielle kulturminne.  

 

Planprogrammet er tilgjengeleg elektronisk på Vågsøy kommune sine heimesider, i papirversjon på Servicetorget på Rådhuset i Måløy, Gate 1 64 og på biblioteket i Måløy.

Frist for å komme med innspel til planprogrammet er sett til 23.06.2014.

Innspel sendast til Vågsøy kommune, Postboks 294, 6701 Måløy, eller på e-post til post@vagsoy.kommune.no  og merkast med ”Innspel til Planprogram for kulturminneplan".

a - a - a
Facebook Facebook
Fiks Gata Mi Fiks Gata Mi
Måløy kino Måløy kino
Måløy legekontor Måløy legekontor
Måløy Vekst Måløy Vekst
Nordfjordhallen Nordfjordhallen
Kinn kommune Kinn kommune
Opplev Måløy Opplev Måløy
UNG i Vågsøy UNG i Vågsøy
Vågsøy folkebibliotek Vågsøy folkebibliotek
Vågsøy frivilligsentral Vågsøy frivilligsentral
     
Vågsøy kommune - Gate 1 120 - Postboks 294 - 6701 Måløy - post@vagsoy.kommune.no
Login for redigering