Kunngjering av Reguleringsplan for naustområde i Holvik, fritidsbustader

Vågsøy kommune - Klikk for stort bilete Planen legg føringar for fritidsbustadane som ligg nedanfor butikken i Holvik.

Sjå elles plankart og planhefte for meir detaljert skildring av planframlegget.

08_268_Kartutsnitt - Klikk for stort bilete Vedtak i kommunestyret K-055/10 :

Kommunestyret vedtek, med heimel i Plan- og bygningslova (2008) § 12-12, punkt 1, å eigengodkjenne Endring av Reguleringsplan for naustområde i Holvik, fritidsbustader, datert 08.04.10 med tilhøyrande føresegner.

Dei vedtekne dokumenta plankart, føresegner, planhefte og saksprotokoll er tilgjengeleg via lenker nedst i artikkelen. Dokumenta er tilgjengelege på Servicetorget i rådhuset i Gate 1 i Måløy til fristen for merknader er ute. Ynskje om kopi av dokumenta kan rettast til Servicetorget på tlf. 57 84 51 47.

Merknader til reguleringsarbeidet kan rettast til Vågsøy kommune, Postboks 294, 6701 Måløy eller til post@vagsoy.kommune.no innan 20.12.2013.

Dokument:

Publisert av Tor Einar Andersen. Sist endra 29.11.2013
a - a - a
Facebook Facebook
Fiks Gata Mi Fiks Gata Mi
Måløy kino Måløy kino
Måløy legekontor Måløy legekontor
Måløy Vekst Måløy Vekst
Nordfjordhallen Nordfjordhallen
Kinn kommune Kinn kommune
Opplev Måløy Opplev Måløy
UNG i Vågsøy UNG i Vågsøy
Vågsøy folkebibliotek Vågsøy folkebibliotek
Vågsøy frivilligsentral Vågsøy frivilligsentral
     
Vågsøy kommune - Gate 1 120 - Postboks 294 - 6701 Måløy - post@vagsoy.kommune.no
Login for redigering