Kunngjøring - Fastsetting av planprogram

trivsel og vekst - Klikk for stort bilete

Kommunestyret har i møte 07.04.2016 i sak K-028 fastsatt planprogram for Kommuneplanens arealdel 2016-2028.

Hovedhensikten med planprogrammet er å redegjøre for planprosessen, samt fastsette utredningsprogrammet for kommuneplan 2016-2028. Planprogrammet danner rammene for arbeidet med ny kommuneplan.

Fastsatt planprogram og saksframlegg med vedtak samt oppsummering av uttalelser og innspill kan nedlastes under denne artikkelen.
 

Hva er en kommuneplan?

Kommuneplanen er kommunens overordnede styringsdokument. Den skal gi rammer for virksomhetens planer og tiltak, og planer for bruk og vern av arealer i kommunen.
Til kommuneplansiden som viser hele prosessen.
 

Hva er et planprogram?

Et planprogram er en beskrivelse av planprosessen og hva som skal være hovedtema i planen. Det er plan- og bygningsloven som fastsetter at det skal lages et planprogram før selve arbeidet med kommuneplanen settes i gang. Planprogrammet som blir lagt ut på høring er en revisjon av planprogrammet vedtatt, sammen med planstrategien, den 23.11.2011.

Planprogrammet gjør rede for formålet med planarbeidet, planprosessen med frister og deltakere, opplegget for medvirkning, spesielt i forhold til grupper som antas å bli særlig berørt, hvilke alternativer som vil bli vurdert og behovet for utredninger.

Først må det altså utarbeides et planprogram, deretter begynner arbeidet med å lage selve planen.
 

Kort om planprogrammet vårt:

Dokumentet er delt opp i fire hovedkapitler: innledning, planprosess, rammebetingelser og viktige føringer og utredninger. Nedenfor er kort beskrivelse av disse kapitlene. Vi viser ellers til selve planprogrammet for detaljer.

  1. Innledning: I den første delen av planprogrammet kan man bl.a. lese om hvilke kommunale planer vi har og hvordan de ulike planene henger sammen. Man får vite om formålet med planarbeidet og om evaluering av gjeldende arealdel til kommuneplanen.
  2. Planprosess: Det andre kapittelet handler om organisering av planarbeidet (hvem skal utarbeide planen og hvem skal involveres i prosessen), medvirkning og fremdrift. For å sikre bred medvirkning planlegger kommunen å bruke bl.a. internettside, avis, facebook, åpne møter, foredrag og workshop. Alle kan delta i prosessen og komme med innspill til arealbruk på alt areal i kommunen, ikke bare for sin egen eiendom. I fremdriftsplanen er utarbeidingsfasen planlagt våren 2016, planutkastet er planlagt lagt ut på høring høsten 2016 og vi planlegger å ha en ny plan vedtatt i 2017.
  3. Rammebetingelser: I denne delen omtaler vi lover, planer, planretningslinjer og vedtak på ulike nivåer (statlige, regionale og kommunale). Disse dokumentene gir rammene for planarbeidet.
  4. Viktige føringer og utredninger: Visjonen for planen er foreslått til «vekst gjennom trivsel» og hovedmålet for planarbeidet blir skissert. Ulike mål er vurdert i et kort- og et langsiktig tidsperspektiv. Viktige fokustemaer er helse, godt å bo, levende sentrum, bærekraftighet og klima.

Arealdel målbilde - Klikk for stort bilete

Figur 1. Målbilde.

 

Kapittelet forteller om ulike strategier for kommunens videre utvikling. De viktigste er at vi skal satse på bærekraftighet og stedsutvikling, med aktive og attraktive plasser. Hoved strategiene våre er bl.a. balansert samspill mellom bysentrum og andre sentre samt gode og trygge lokalsamfunn med sosiale møteplasser.

Videre er det beskrevet utredninger som skal utarbeides. Det er bl.a. konsekvensutredning, ros-analyse, andre typer analyser og kartlegginger på utvalgte temaområder (naturmangfold, kulturminne og kulturmiljø, friluftsliv og rekreasjon, landskap, transportbehov sammen med energiforbruk og energiløsninger, sikring av jordressurser, helse, forurensning, samfunnssikkerhet og økonomiske konsekvenser for kommunen). Utredningsmetoder og grunnlagsmaterialer er beskrevet. Vi skal også lage et eget dokument med statistikk og faktagrunnlag for kommunen.

  1. Skjema for innspill til arealbruk på areal i kommunen.

Vedtak

I møte den 07.04.2016 (sak K-028/16) har kommunestyret i Vågsøy truffet følgende vedtak: «Kommunestyret vedtar i samsvar med §§ 11-13 og 4-1 i plan og bygningsloven å fastsette Planprogram for kommuneplanens arealdel i Vågsøy 2016 - 2028, datert 01.03.2016».

 

Fastsettelsen av planprogrammet kan ikke påklages, jf. plan- og bygningslovens § 1-9, da fastsetting av utredningsplikten er en prosessledende beslutning som ikke faller inn under definisjonen av enkeltvedtak, jf. forvaltningslovens § 2.

Dokumentene

Planprogrammet og andre sentrale dokumenter er tilgjengelige her:

Publisert av Therese Sæbøe Strand. Sist endra 19.04.2016
a - a - a
Facebook Facebook
Fiks Gata Mi Fiks Gata Mi
Måløy kino Måløy kino
Måløy legekontor Måløy legekontor
Måløy Vekst Måløy Vekst
Nordfjordhallen Nordfjordhallen
Kinn kommune Kinn kommune
Opplev Måløy Opplev Måløy
UNG i Vågsøy UNG i Vågsøy
Vågsøy folkebibliotek Vågsøy folkebibliotek
Vågsøy frivilligsentral Vågsøy frivilligsentral
     
Vågsøy kommune - Gate 1 120 - Postboks 294 - 6701 Måløy - post@vagsoy.kommune.no
Login for redigering