Kommunereforma

Kommunereforma - Klikk for stort bilete Regjeringa har gitt alle kommunene i landet oppdrag med å starte prosessar for å avklare framtidig kommunestruktur. Fylkesmennene skal koordinere arbeidet og sjå til at alle kommuner følgjer opp. Vågsøy kommune starta sin prosess med å invitere aktuelle kommuner til samtalar rundt ei ny og framtidsretta kommunestruktur i mai 2014. I kommunestyret den 29.01.2015 i K-sak 006/15 (PDF, 38 kB) vart det fatta følgjande vedtak:

"Vågsøy kommunestyre godkjenner for sin del mandatet frå Nordfjordrådet om utgreiing av framtidig kommunestruktur.
Basert på mogelege avvikande vedtak kommunane i mellom, vert Nordfjordrådet bedt om å utforme endeleg mandat basert på det kommunane står samla bak.
Kommunestyret ber også om at det vert arbeidd vidare med eit alternativ på kysten som inkluderar kommunar mot nord og sør."


Eventuelle kommunesammenslåingar for Vågsøy sin del vil skje 01.01.2020.

 

KOMMUNEREFORM: VÅGSØY, SELJE OG VANYLVEN

Vågsøy heldt fram med samarbeidet med kommunane Selje og Vanylven etter at Eid kommune gjekk ut av forhandlingane i desember 2015.  Ei framforhandla intensjonsavtale vart vedteke i alle tre kommunane. Etter rådgjevande folkerøysting 25.04.2016 er det no klart at Vanylven trekk seg ut av samarbeidet om samanslåing med Selje og Vågsøy. Selje og Vågsøy køyrer sine prosessar vidare fram mot vedtak i juni. Det vert drøftingar i formannskapa om korleis prosessen vert vidare.

Ein hadde eit avsluttande møte (PDF, 91 kB)i styringsgruppe/forhandlingsutval den 28.04.2016.

Vågsøy kommune har laga ei utredning om å halde fram aleine. Det viser seg mellom anna at det økonomiske tapet i hht. nytt intektssystem ikkje vert så stort som først stipulert.

Her kan du lese nokre dokumenter som er laga i samband med kommunereforma fram til no.

 

Nullalternativet - å halde fram som eigen kommune (v.02.05.2016) (PDF, 335 kB)

Intensjonsavtale for kommunesamanslåing av kommunane Vågsøy, Selje og Vanylven (PDF, 491 kB)

Prosjektdokument med bakgrunnsdata endeleg versjon 14.01.2016 (PDF, 2 MB)

Felles formannskapsmøte Vågsøy , Selje og Vanylven (PDF, 28 kB)

Forhandlingsutval Vågsøy, Selje og Vanylven pr 01.01.2016 (PDF, 182 kB)

Møteplan forhandlingsutvalet Vågsøy, Selje og Vanylven pr.07.01.2016 (PDF, 134 kB)

Revidert prosjektdirektiv versjon 02.01.2016 (PDF, 260 kB)

Prosjektdirektiv versjon 02.12.2015 (PDF, 259 kB)

Forhandlingsutval for intensjonsavtale mellom kommunane Eid, Vågsøy, Selje og Vanylven (PDF, 176 kB)

Møteplan og milepelsplan forhandling om intensjonsavtale Eid, Vågsøy, Selje og Vanylven (PDF, 75 kB)

Ungdomsrådet og kommunereforma

Vil du vere med å forme den nye kommunen din?


Kommunereforma ytre og midtre Nordfjord - Felles formannskapsmøte 27.08.2015

 

 

 

INFORMASJON FRÅ FYLKESMANNEN

Fylkesmann Anne Karin Hamre gav nyttig informasjon til deltakarane på felles formannskapsmøte Flora - Bremanger - Vågsøy 04.02.2016.

Bodskapen var at  sentraliseringsreformene kjem på løpande band, og ein skal ikkje satse på utsetjing.

På felles formannskapsmøte i Kalvåg - Klikk for stort bilete

 

DSC_0917.JPG - Klikk for stort bilete

 

Her nemde ho utanom kommunereforma:

Regionreforma som er varsla å kome i april, høgskulereforma, politi, brann og redningsteneste, sivilforsvaret, fylkesmenn  med fleire.

Ho kom og inn på forslag til nytt inntektsystem der ein enda ikkje veit konsekvensane, men ein kan sjå retninga. Mellom dei tre kommunane er det Bremanger som kjem best ut, mens Vågsøy og Flora er taparane.

Det kan verte vanskeleg å halde oppe tenesteproduksjonen i små kommunar. Her tok ho barnevernet som døme, også når det gjeld tette forhald og habilitetsutfordringar.

I tillegg har ein enda ikkje fått endeleg svar på kva ekstra tenester som vert tillagt kommunane. Det ein veit til no er at det vert endringar på plan og tannhelse.

Ho sa at mantraet er : Større kommuner gjer større budsjett, og dermed større handlefridom. Det gjer og den naudsynte politiske slagkrafta i forhald til samferdsel og andre viktige saker.

 

NYTT INNTEKTSYSTEM  FOR KOMMUNANE 

 

inntektsystemet - Klikk for stort bilete

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Det vart sendt ut høyringsforslag om nytt inntektsystem med svarfrist mars 2016:

Her kan du lese om korleis kommunane får inntektene sine, saman med høyringsutkastet frå regjeringa.

https://www.regjeringen.no/no/aktuelt/nytt-inntektssystem-for-kommunene-ut-pa-horing/id2467950/

 

KOMMUNEREFORM: FLORA, BREMANGER OG VÅGSØY (kystalternativet)

Vågsøy har hatt samtalar med Bremanger og Flora kommunar om ei utredning i høve ei kystkommune. Samtalane starta opp i november 2015. Det var felles formannskapsmøte i Kalvåg torsdag 04.02.2016.

Kommunestyret i Bremanger vedtok den 11.02.2016 at kommuna ikkje skulle gå vidare med utredning og forhandlingar med kommunane Flora og Vågsøy.

Ein skal no sjå på  korleis ein skal nytte det samarbeidet som har vore gjort til no, for at det skal bidra til utvikling i dei tre kommunane og til felles beste for kysten.

 

Prosjektdokument Del I (PDF, 2 MB)

Prosjektdokument Del II (PDF, 619 kB)

Prosjektplan Kystalternativet

 

 

 

GENERELLT:

Temaside om kommunereforma
Kommunedata
Lag din kommune
Fylkesmannen i Sogn og Fjordane
Forskningsrapportar

Regionreforma - fyrste del offentleggjort 05.04.2016

 

Publisert av Eli M. Stølan. Sist endra 02.05.2016

a - a - a
  • Utskriftsvenleg versjon SkilleTegn
  • Søk SkilleTegn
  • Tips ein venn SkilleTegn
  • Kontakt oss SkilleTegn
  • (Bokmerke)
Kan vi hjelpe deg ? Kontaktinformasjon til Vågsøy kommuneSøk elektronisk i vårt søknadssenter
Kino-vekst-frivillig Måløy legekontorFiks gata miMåløy kinoNordfjord VekstVågsøy FrivilligsentralNordfjordhallenMOT
     
Vågsøy kommune - Gate 1 64 - Postboks 294 - 6701 Måløy - post@vagsoy.kommune.no
Login for redigering