Prosjekt - Frisklivssentral

Fotograf: Irene Sivertsen
fotograf Irene Sivertsen

Vi er en gruppe som siden i høst har jobbet med et prosjekt for å kartlegge frisklivssentral i Vågsøy kommune, vi er snart i mål med planen og sak i forhold til prosjektet vil komme opp politisk på møter i august/september.

Publisert av Anne Grethe Strand. Sist endra 21.05.2012
Bakgrunn for prosjektet:Stortingsmelding nr 47 (2008-2009) Samhandlingsreformen, forslag til ny folkehelselov, forslag til ny lov om kommunale helse og omsorgstjenester(2011-2015) tar til ordet for nye kommunale helsetilbud for å møte helseutfordringene fremover.I den nye Folkehelseloven Kpt. 2§4 står de:"Kommunen har ansvar for å fremme befolkningens helse, trivsel, gode sosiale og miljømessige forhold og bidra til å forebygge psykiske og somatisk sykdom, skade eller lidelse. Bidra til utjevning av sosiale helseforskjeller og til å beskytte befolkningen mot faktorer som kan ha negativ innvirkning på helsen.Kommunen skal fremme folkehelse innen de oppgaver og med de virkemidler kommunen er tillagt, herunder ved lokal utvikling og planlegging, forvaltning og tjenesteyting. Kommunen skal medvirke til at helsemessig hensyn blir ivaretatt av andre myndigheter og virksomheter. Medvirkning skal skje blant annet gjennom råd ,uttalelser, samarbeid og deltagelse i planlegging.Kommunen skal legge til rette for samarbeid med frivillig sektor.Forebygging er et viktig element i samhandlingsreformen. Med utgangspunkt i de framtidige helseutfordringene er det behov for å styrke de forebyggende helsetjenestene i kommunen. Målsettingen vil være å benytte og videreutvikle dokumenterte tiltak som reduserer, og til dels motvirker, risiko for funksjonstap med bortfall fra skole og yrkesliv, og som påvirker individets egen mestring og reduserer risikoen for sykdomsutvikling.Helsetjenesten kan ved å øke innsatsen på forebyggende intervensjoner bidra til bedre folkehelse, bl.a ved å fange opp risikopersoner og sette inn forebyggende tiltak tidlig, samt forhindre forverring og seinkomplikasjoner gjennom tiltak overfor pasienter som allerede har et definert helseproblem, som for eksempel type 2 -diabetes. Slik målrettet individrettet innsats er også viktig for å utjevne sosiale helseforskjeller.Utfordringen er å tilby tilpasset lavterskeltilbud i nærmiljøet på områdene tobakk, ernæring og fysisk aktivitet, herunder adekvat kompetanse og hensiktsmessig organisering av tilbudet. Evaluering av utprøving av lavterskeltilbud i en del kommuner i fem fylker viser at legene –både fastlege og kommunelege - har en nøkkelrolle i utvikling og tilrettelegging av tilbud i tilknytning til kommunens forebyggende helsetjeneste. Det er viktig å ha realistiske oppfatninger om hvilke effekter som kan oppnås gjennom individuelle opplegg fra fastlege eller annet helsepersonell, herunder at vurderingene også foretas i et samfunnsøkonomisk perspektiv.En måte og organisere arbeidet på er gjennom oppretting av frisklivssentral.Frisklivssentral:En frisklivssentral gir ulike tilbud til personer med økt risiko for å utvikle sykdommer på grunn av levevaner. Noen har behov for hjelp til å stumpe røyken. Andre trenger støtte til å legge om kostholdet eller komme i gang med fysisk trening. Både hjerte – og karsykdommer, kreft og diabetes 2 kan forebygges ved at man kuttet ned på usunn mat, tobakk og alkohol og øker den fysiske aktiviteten og spiser sunt.Frisklivssentralen har god oversikt over hva som finnes av tilbud i kommunen og hjelper deg til å komme i gang med motivasjons og endringsarbeid.Frisklivsresept:Frisklivsresept er et basistilbud i frisklivssentralen. Utvalgte henvisere (f.eks fastlege, fysioterapeut, NAV) skriver ut en frisklivsresept med henvisning til frisklivssentralen. I frisklivssentralen blir du møtt av en frisklivsveileder som gjennom motivasjon og endringssamtaler hjelper deg til å komme i gang med livsstilsendring. En frisklivsresept varer vanligvis i 3 mnd og tanken er at en etter hvert skal oppnå egenmestring og fortsette på egenhånd med de tiltak som er startet opp.

Styringsgruppe: Rådmannsteamet
Prosjektansvarlig: Jeanette Jensen
Prosjektleder: Jeanette Jensen
Prosjektgruppe:
Anne Grethe Strand - Folkehelsekoordinator
Barbro Sævik Silden -Helsesøster
Mariett Thierbach - Kommunelege
Ørjan Kvalheim - privatpraktiserende kiropraktor
Karina Trollebø - FysioterapeutRagnhild Holm - leder NAV

Referansegruppe:
Natalie Silden - personlig trener/kostholdsveileder
Torill Eide Tennebø - Måløy treningssenter
Siv Anett Kupen /Turid - frivilligsentralenJudith Kvåle - ruskoordinator
Stine Aase Myhre - psykisk helseteam
a - a - a
Facebook Facebook
Fiks Gata Mi Fiks Gata Mi
Måløy kino Måløy kino
Måløy legekontor Måløy legekontor
Måløy Vekst Måløy Vekst
Nordfjordhallen Nordfjordhallen
Kinn kommune Kinn kommune
Opplev Måløy Opplev Måløy
UNG i Vågsøy UNG i Vågsøy
Vågsøy folkebibliotek Vågsøy folkebibliotek
Vågsøy frivilligsentral Vågsøy frivilligsentral
     
Vågsøy kommune - Gate 1 120 - Postboks 294 - 6701 Måløy - post@vagsoy.kommune.no
Login for redigering