Fysioterapitenesta

Vågsøy kommune sitt tilbod innan fysioterapi er delt i 2:

 • Kommunalt tilsette fysioterapeutar.
 • Driftsavtale med privatpraktiserande fysioterapeutar.

Kommunen har også ein manuellterapeut som har fått kommunalt driftstilskot til fysioterapeutar.

Kulatoppen omsorgssenter
Kulatoppen omsorgssenter

Fysioterapitenesta kan:

 • Bidra til at du oppnår best mogleg rørsle og funksjon i forhold til dine moglegheiter etter sjukdom, skade eller medfødde lidingar.
 • Gje informasjon og vegleiing om korleis du sjølv kan ta vare på di fysiske helse.
 • Gje lovpålagt teneste i høve til kommunehelsetenestelova.

Kven kan få tenesta:

 • Alle barn og unge.
 • Du som er på institusjon.
 • Eldre i eigen bustad.


Innhald i tenesta:

For barn og unge 0-16 år:

 • Undersøking og vurdering av behov for vidare utgreiing, tilrettelegging og behandlings- og stimuleringstiltak for barn og unge med funksjonsproblem eller som står i fare for å utvikle funksjonsproblem.
 • Vegleiing av barn, foreldre, pårørande og andre aktuelle samarbeidspartnarar.
 • Vegleiing i barselgrupper.
 • Vurdering av barn sine fysiske funksjonar i 1. klasse.
 • Førebyggjande og helsefremjande tiltak.


For vaksne og eldre:
Ved institusjon:

 • Tilbod om fysioterapi, behandling og/eller vegleiing av fysioterapeut vert gjeve etter vurdert behov.
 • Målsetjing for fysioterapibehandling og trening vert sett opp i samarbeid med deg, fysioterapeut og andre tilsette (sjå eigen tenestebeskriving for opphald i institusjon).
 • Behandling og/eller vegleiing for å betre funksjon og gjere deg meir sjølvhjelpen etter sjukdom eller skade.
 • Vegleiing av tilsette og eventuelt pårørande.


Heimebesøk:

 • Vurdering av behov for fysioterapi eller hjelpemidlar ved utskriving frå institusjon.
 •  Vegleiing av pasient/pårørande i tiltak som kan betre funksjon.
 • Ved behov for ytterligare fysioterapibehandling i heimen, kan privatpraktiserande fysioterapeut utføre behandling etter rekvisisjon frå lege.


Hjelpemiddelformidling for barn og vaksne:

 • Vurdering av behov for hjelpemidlar, eventuelt i samarbeid med ergoterapeut eller andre tilsette.
 • Hjelp til utfylling og grunngjeving av søknad til NAV Hjelpemiddelsentralen.
 • Tilpassing og opplæring i bruk av hjelpemiddel.


Kva kan du forvente av oss:

 • Du vert møtt på ein respektfull og imøtekommande måte.
 • Vi yter tenesta med respekt for deg og din livssituasjon.
 • Informasjon, råd, hjelp og rettleiing etter behov.
 • Vi har teieplikt - og gjev ikkje opplysningar vidare utan ditt samtykke.
 • Du møter ein fysioterapeut som er fagleg kvalifisert.
 • Vi arbeider tverrfagleg og for eit heilskapleg tilbod (ansvarsgrupper og individuell plan).


Kva forventar vi av deg:

 • Du fortel kva du ynskjer og kva som er viktig for deg.
 • Du seier ifrå kva du ikkje er nøgd med.
 • Du samarbeidar og medverkar ut kva du kan og er aktivt med og finn løysingar.


Praktiske opplysningar:

Betaling:
Det vert ikkje kravd betaling for kommunal fysioterapiteneste.

Sakshandsamingstid:
Ved tilvising av barn frå lege/helsesyster skal det ikkje gå meir enn 2 veker før undersøking/ vurdering vert føreteke.
For brukarar med korttidsopphald i institusjon vert behovet for fysioterapitiltakvurdert saman med andre tilsette ein av de fyrste dagane av opphaldet.

Klageadgang:
Dersom du ikkje er nøgd med tenesta sitt innhald, kan du oppmode fysioterapeuten om å endre innhaldet innan 4 veker.

Dersom oppmodninga ikkje vert teken til følgje, kan du klage direkte til fylkeslegen innan 3 veker. jfr. Lov om pasientrettigheter.

 
Kontaktinformasjon fysioterapi kommunal del:
Kontaktinformasjon fysioterapi kommunal del:
NamnTelefonE-post
Sentralbord57 84 50 00post@vagsoy.kommune.no
Astrid Sørgård57 84 56 96astrid.sorgard@vagsoy.kommune.no
Kristine Schielderup57 84 56 97kristine.schielderup@vagsoy.kommune.no
Heidi Vederhus, tenesteleiar57 84 52 21heidi.vederhus@vagsoy.kommune.no
Kontaktinformasjon fysioterapi privat del:
Kontaktinformasjon fysioterapi privat del:
NamnTelefon
Vågsøy fysioterapi og trening57 85 19 50
Vågsøy fysikalske institutt57 84 56 99
a - a - a
Facebook Facebook
Fiks Gata Mi Fiks Gata Mi
Måløy kino Måløy kino
Måløy legekontor Måløy legekontor
Måløy Vekst Måløy Vekst
Nordfjordhallen Nordfjordhallen
Kinn kommune Kinn kommune
UNG i Vågsøy UNG i Vågsøy
Vågsøy folkebibliotek Vågsøy folkebibliotek
Vågsøy frivilligsentral Vågsøy frivilligsentral
     
Vågsøy kommune - Gate 1 120 - Postboks 294 - 6701 Måløy - post@vagsoy.kommune.no
Login for redigering