Middag.

Tenesta førebyggjer feilernæring/underernæring og kompenserer for nedsett evne til å gjere innkjøp av eller lage middagsmat

Kven kan få tenesta:
Du som er heimebuande eldre/funksjonshemma og/eller brukar av helse og omsorgstenesta i kommunen.

Tenesta vert tildelt etter vurdering av behov utført av ein sakshandsamar.
Tenesta er ikkje lovpålagd, men vert vurdert saman med andre hjelpetiltak slik at den einskilde kan fungere i eigen heim.
Tenesta vert tildelt etter strenge kriterium, då kommunen ikkje har eit godt nok distribusjonsnett.

Innhald i tenesta:
Middag, hovudrett og dessert/suppe etter meny/alternativ meny, vert levert/kjørt ut alle vekedagar.


Kva kan de forvente av oss:

  • Middagen er laga på tradisjonell måte, der vi berre nyttar fyrsteklasses råvarer
  • Kjøkkenet fylgjer til ei kvar tid gjeldande lovverk og retningsliner for produksjonsmåte og ernæringssamansetting
  • Dersom det av uforutsette grunnar blir vesentlige endringar i menyen eller tidspunkt for levering, skal du informerast om dette snarast
  • Ved behov for endringar for tenesta vert enkeltvedtaket vurdert på nytt i samråd med deg og din representant


Kva kan vi forvente av deg:

  • Du/din representant må søkje tenesta og gje samtykke til å motta den. Dersom du ikkje er i stand til å gje samtykke, kan din formelle representant gjere dette
  • Du eller din representant må gje melding til heimetenesta dersom du reiser bort, eller ikkje ønskjer middag levert etter avtale
  • Du ringer og gjev melding dersom du ikkje mottek maten innan avtalt tid
  • Gje melding dersom behovet endrar seg og/eller du ikkje er fornøgd med tenesta


Lovheimel:
Lov om pasient- og brukerrettigheter endring pr. 01.jan. 2012 § 2-1a: "rett til nødvendig helse- og omsorgstenester frå kommunen" 

Lov om kommunale helse- og omsorgstjenester av 01.jan.2012 § 3-2 første ledd nr. 6 b: "personlig assistanse, herunder praktisk bistand og opplæring og støttekontakt" 


Praktiske opplysningar:


Sakshandsaming:
Kommunen har plikt til å handsame saka så snart som mogleg. Dersom saka ikkje kan avgjerast innan 4 veker, skal du ha skriftleg melding om dette.

Før saken kan avgjerast, vil vi kartleggje dine ønskjer og behov nærare. Normalt vil vi kome på heimebesøk. Deretter fattast det eit vedtak. I vedtaket går det fram om du har fått tildelt tenesta eller ikkje, og kva tenesta eventuelt omfattar.

Skriftlig søknad sendast til Vågsøy kommune. Fagkonsulent/personal kan evt. hjelpe deg med å fylle ut søknaden. Tildelingsnemnda i helse og omsorg fattar eit enkeltvedtak der det går fram om tenesta tildelast eller ikkje

Betaling:
Betaling for middagsombringing er fastsett etter til ei kvar tid gjeldande betalingssatsar vedteke i Kommunestyret.
Skriv om betalingssatsane finn du i høgre margen på denne sida

Klage:
Vedtak om middag kan klagast på etter Lov om pasient- og brukerrettigheter § 7-2.
Rett klageinnstans er Fylkesmannen i Sogn og Fjordane.
Klagefristen er 4 veker etter at vedtake er motteke jf. Lov om pasient- og brukerrettigeter § 7-5. Klaga må grunngjevast og ein må nemne kva ein ynskjer vedtaket omgjort til.

Klaga skal sendast til Vågsøy kommune, Postboks 294, 6701 Måløy.

Søknadskjema:
Vågsøy kommune har eige søknadsskjema som nyttast ved søknad om tenester frå helse og omsorg. Skjemaet finn du i menyen "Skjema" på toppen av sida, eller via lenken under.

Kontaktinformasjon:

Kontaktinformasjon Avlastingsopphald
NamnTelefonE-post
Sentralbord57 84 50 00post@vagsoy.kommune.no
Anne-Lin Kvalheim57845533/90515733anne-lin.kvalheim@vagsoy.kommune.no
Berit Myhre Skavøypoll57845536/41463237berit.skavoypoll@vagsoy.kommune.no

a - a - a
Facebook Facebook
Fiks Gata Mi Fiks Gata Mi
Måløy kino Måløy kino
Måløy legekontor Måløy legekontor
Måløy Vekst Måløy Vekst
Nordfjordhallen Nordfjordhallen
Kinn kommune Kinn kommune
Opplev Måløy Opplev Måløy
UNG i Vågsøy UNG i Vågsøy
Vågsøy folkebibliotek Vågsøy folkebibliotek
Vågsøy frivilligsentral Vågsøy frivilligsentral
     
Vågsøy kommune - Gate 1 120 - Postboks 294 - 6701 Måløy - post@vagsoy.kommune.no
Login for redigering