Personleg hjelp - personleg hjelp/opplæring.

Personleg hjelp - personleg hjelp/opplæring er å gje teneste til personar som ikkje klarer å ivareta sine grunnleggjande helse- og pleiebehov.
Tenesta skal bidra til at tenestemottakar klarer seg lengst mogleg i heimen. Opplæring gjeld opplæring i dagleglivet sine gjeremål for at den enkelte skal verte mest mogleg sjølvhjelpt.

Kven kan få tenesta:

Personar som på grunn av sjukdom, funksjonshemming, eller andre årsaker er i ein situasjon der dei treng nødvendig helsehjelp.

Hjelpebehovet vert vurdert utfrå den enkelte sine behov.

Innhald i tenesta:

 • Hjelp til personleg hygiene (dømes: stell/dusj, av- og påkledning, toalettbesøk)
 • Hjelp til inntak av mat og drikke
 • Tillaging og utlevering av medisinar i vekedosett og hjelp til å ta medisinane til rett tid
 • Informasjon, råd, hjelp og rettleiing som bidreg til at du kan klare meir sjølv
 • Hjelp ved forflytting
 • Tilsyn
 • Sårstell

Personleg hjelp kan ytast heile døgnet

Kva kan du forvente av oss:

 • Sakshandsamar tek kontakt med deg, etter motteken søknad, for innhenting av informasjon, evt. heimebesøk
 • Sakshandsamar er pålagd å nytte IPLOS som obligatorisk verktøy. Dette er dokumentasjon og statistikk innanfor pleie- og omsorgstenester
 • Søknaden vil deretter bli handsama i tildelingsnemnda for helse og omsorg, og du vil få tilsendt eit enkeltvedtak
 • Tenesta vert gjeve deg på ein fagleg forsvarleg måte og slik det er formulert i vedtaket
 • Vi har teieplikt og gjev ikkje opplysningar vidare utan ditt samtykke
 • Informasjon, råd, hjelp og rettleiing etter behov
 • Tenesteytar kjem til avtalt tid, og gjev beskjed dersom endringar
 • Ved behov for endringar i tenesta vert enkeltvedtaket revurdert i samråd med deg/din representant, med respekt for dine ynskjer og etter fagleg vurdering
 • Sårstell og injeksjoner vert ikkje utført av heimetenesta der brukar sjølv er i stand til å komme seg til legekontoret


Kva forventar vi av deg:

 • Du/din representant må søkje tenesta og gje samtykke til å motta den. Dersom du ikkje er i stand til å gje samtykke, kan din formelle representant gjere dette
 • Du må betale for medisin, medisindosett, elastiske bandasje/strømper, salvar/kremar
 • Du bør ta kontakt med trygdekontoret for å avklara rettar for eventuell refusjon
 • Du eller din representant må gje melding til heimetenesta dersom du reiser bort, eller av annan årsak ikkje kan motta tenesta til avtalt tid
 • Gje melding dersom behovet endrar seg og/eller du ikkje er fornøgd med tenesta
 • Ved behov for endringar for tenesta vert enkeltvedtaket vurdert på nytt i samråd med deg og din representant
 • Du må respektere at tilsette ikkje kan ta i mot pengebeløp eller større gåver


Lovheimel:
Lov om pasient- og brukerrettigheter endring pr. 01.jan. 2012 § 2-1a:
"rett til nødvendig helse- og omsorgstenester frå kommunen"

Lov om kommunale helse- og omsorgstjenester av 01.jan.2012 § 3-2 første ledd nr. 6 a:
"helsetjenester i hjemmet"

Praktiske opplysningar:

Sakshandsaming:
Kommunen har plikt til å handsame saka så snart som mogleg. Dersom saka ikkje kan avgjerast innan 4 veker,  skal du ha skriftleg melding om dette.

Før saken kan avgjerast, vil vi kartleggje dine ønskjer og behov nærare. Normalt vil vi kome på heimebesøk. Deretter fattast det eit vedtak. I vedtaket går det fram om du har fått tildelt tenesta eller ikkje, og kva tenesta eventuelt omfattar.

Skriftlig søknad sendast til Vågsøy kommune. Fagkonsulent/personal kan evt. hjelpe deg med å fylle ut søknaden.  Tildelingsnemnda i helse og omsorg fattar eit enkeltvedtak der det går fram om tenesta tildelast eller ikkje.

Betaling: 
Betaling for personleg hjelp - personleg hjelp/opplæring er gratis.

Klage:
Vedtak om praktisk hjelp og opplæring kan klagast på etter Lov om pasient- og brukerrettigheter § 7-2.
Rett klageinnstans er Fylkesmannen i Sogn og Fjordane.
Klagefristen er 4 veker etter at vedtake er motteke fr. Lov om pasient- og brukerrettigeter § 7-5. Klaga må grunngjevast og ein må nemne kva ein ynskjer vedtaket omgjort til.

Klaga skal sendast til Vågsøy kommune, Postboks 294, 6701  Måløy.

Søknadskjema:
Vågsøy kommune har eige søknadsskjema som nyttast ved søknad om tenester frå helse og omsorg. Skjemaet finn du  i menyen "Skjema" på toppen av denne sida, eller via lenken under.

Kontaktinformasjon:

Kontaktinformasjon Avlastingsopphald
NamnTelefonE-post
Sentralbord57 84 50 00post@vagsoy.kommune.no
Anne-Lin Kvalheim57845533/90515733anne-lin.kvalheim@vagsoy.kommune.no
Berit Myhre Skavøypoll57845536/41463237berit.skavoypoll@vagsoy.kommune.no
a - a - a
Facebook Facebook
Fiks Gata Mi Fiks Gata Mi
Måløy kino Måløy kino
Måløy legekontor Måløy legekontor
Måløy Vekst Måløy Vekst
Nordfjordhallen Nordfjordhallen
Kinn kommune Kinn kommune
UNG i Vågsøy UNG i Vågsøy
Vågsøy folkebibliotek Vågsøy folkebibliotek
Vågsøy frivilligsentral Vågsøy frivilligsentral
     
Vågsøy kommune - Gate 1 120 - Postboks 294 - 6701 Måløy - post@vagsoy.kommune.no
Login for redigering