Rehabiliteringsopphald i institusjon.

Tilbod om målretta og tidsavgrensa rehabilitering for å oppnå auka meistring og funksjonsevne
 

Kven kan få tenesta:
Innbyggjarar i Vågsøy kommune, over 18 år, med fysiske og/eller lettare mentale funksjonstap som er motivert for og kan dra nytte av intensiv, målretta og tidsavgrensa rehabilitering.
Rehabiliteringa består av eigeninnsats til økt eigenomsorg og meistring.

Innhald i tenesta:
Rehabilitering kan vere opptrening av ein kroppsdel eller av ein funksjon. Du får hjelp frå fysioterapeut, ergoterapeut og pleiepersonalet til trening og oppfølgingstiltak og/eller utprøving/tinging av hjelpemiddel

Kva kan du forvente av oss:

 • Informasjon, råd og rettleiing
 • Vi yter tenester slik vedtaket er fastsett i samarbeid med både deg som er omsorgsmottaker og deg som omsorgsperson
 • Vi yter tenesta med respekt for din lisvssituasjon
 • Vi evaluerer tenesta saman med dykk


Kva forventar vi av deg:

 • Du/din representant må søkje tenesta og gje samtykke til å motta den. Dersom du ikkje er i stand til å gje samtykke, kan din formelle representant gjere dette
 • Vi får fullmakt til å innhente naudsynte medisinske opplysingar frå fastlækjar, spesialisthelsetenesta og fysioterapeut, slik at vi kan ivareta medisinske forhold best mogleg
 • Du deltek aktivt ved kartlegging av behov, utarbeiding av føresetnad for rehabiliteringa, samt evaluering av tilbodet
 • Du set deg inn i vedtaket
 • Vi får fullmakt til å innhente naudsynte medisinske opplysingar frå fastlege
 • Du syter for at privattøy er merka og at du avklarar vask av tøy under opphaldet
 • Du er sjølv ansvarleg for verdisaker/gjenstandar som du tek med deg under opphaldet
 • Du tek stilling til kven som skal oppgjevast som næraste pårørande. Vidare bør du avklare kor mykje og kva slag informasjon det er ønskjeleg at personalet formidlar til næraste pårørande
 • Du respekterer at tenesteytar ikkje kan ta imot pengar eller større gåver


Praktiske opplysningar:

Sakshandsaming:
Kommunen har plikt til å handsame saka så snart som mogleg. Dersom saka ikkje kan avgjerast innan 4 veker, skal du ha skriftleg melding om dette.

Før saken kan avgjerast, vil vi kartleggje dine ønskjer og behov nærare. Normalt vil vi kome på heimebesøk. Deretter fattast det eit vedtak. I vedtaket går det fram om du har fått tildelt tenesta eller ikkje, og kva tenesta eventuelt omfattar.

Skriftlig søknad sendast til Vågsøy kommune. Fagkonsulent/personal kan evt. hjelpe deg med å fylle ut søknaden. Tildelingsnemnda i helse og omsorg fattar eit enkeltvedtak der det går fram om tenesta tildelast eller ikkje

Betaling:
Det kan kreves betaling for rehabiliteringsopphald i institusjon.
Jf. forskrift om egenandel for kommunale helse- og omsorgstjenester kan kommunen ta betaling for rehabiliteringsopphald.

Klageadgang:
Vedtak om rehabiliteringsopphald i institusjon kan klagast på etter Lov om pasient- og brukerrettigheter § 7-2.
Rett klageinnstans er Fylkesmannen i Sogn og Fjordane.
Klagefristen er 4 veker etter at vedtake er motteke fr. Lov om pasient- og brukerrettigeter § 7-5. Klaga må grunngjevast og ein må nemne kva ein ynskjer vedtaket omgjort til.

Klaga skal sendast til Vågsøy kommune, Postboks 294, 6701 Måløy

Søknadsskjema:
Vågsøy kommune har eige søknadsskjema som nyttast ved søknad om tenester frå helse og omsorg. Skjemaet finn du i menyen "Skjema" på toppen av denne sida, eller via lenken under.

Kontaktinformasjon:

Kontaktinformasjon Avlastingsopphald
NamnTelefonE-post
Sentralbord57 84 50 00post@vagsoy.kommune.no
Anne-Lin Kvalheim57845533/90515733anne-lin.kvalheim@vagsoy.kommune.no
Berit Myhre Skavøypoll57845536/41463237berit.skavoypoll@vagsoy.kommune.no
a - a - a
Facebook Facebook
Fiks Gata Mi Fiks Gata Mi
Måløy kino Måløy kino
Måløy legekontor Måløy legekontor
Måløy Vekst Måløy Vekst
Nordfjordhallen Nordfjordhallen
Kinn kommune Kinn kommune
UNG i Vågsøy UNG i Vågsøy
Vågsøy folkebibliotek Vågsøy folkebibliotek
Vågsøy frivilligsentral Vågsøy frivilligsentral
     
Vågsøy kommune - Gate 1 120 - Postboks 294 - 6701 Måløy - post@vagsoy.kommune.no
Login for redigering