Skule og SFO

Grunnskulen

Grunnskuletilbudet i Vågsøy kommune består av 3 barneskular fra 1-7 klassetrinn og 1 ungdomsskule fra 8-10 klassetrinn. I Vågsøy kommune er det omlag 750 elevar i grunnskulen.

Skoletavle - Klikk for stort bilete

 

Skulefritidstilbod - SFO
Skulefritidsordninga i Vågsøy kommune er eit friviljug omsorg- og fritidstilbod til born i 1. til 4. klasse og born i grunnskulealder som har særskilde behov. SFO er eit tilbod om ein trygg stad å vere, der trivsel, leik og utfordringar er ei ramme rundt ei positiv fritid. SFO skal hjelpe borna til å utvikle toleranse og omsorg for andre. SFO byggjer verksemda si på skulen sine etiske verdiar. I Vågsøy kommune er det SFO ved føljgjande skular: Skram, Skavøypoll og Raudeberg.

Her finn du elektronisk søknadsskjema.

Det blir gitt tilbod om slike plassar:

  • Redusert plass: Inntil 10t/v
  • Heil plass: Meir enn 10t/v

 

Foreldrebetaling SFO:
Pris for 2019 er:

  • SFO (heil plass pr. måned) kr 2 430,-
  • SFO (redusert plass pr. måned) kr 1 890,-
  • Søskenmoderasjon 30 %.

SFO er ikkje åpen i skuleferien.

Ein kan kjøpe tilfeldige einskilddager til kr. 320,- pr. dag. Intensjonen med tilbodet om kjøp av einskilddagar er å løyse behov for sikker oppfølging av borna. Det kan ikkje kjøpast faste einskilddagar og det kan maksimalt kjøpast tre einskilddagar pr. månad, og inntil 10 dagar i eitt skuleår.
Søskenmodersjonen på 30 % gjeld ikkje ved kjøp av einskilddagar.

Kontaktinformasjon - Skule - Administrasjon
Kontaktinformasjon - Skule - Administrasjon
NamnStillingTelefonE-post
Ellen Jåvoldkommunalsjef oppvekst- og kultur57845013 40031715ellen.javold@vagsoy.kommune.no
Line Dalelvskulefagleg rådgjevar57845036 46816036line.dalelv@vagsoy.kommune.no