Tilrettelegging for barn med nedsett funksjonsevne

Kommunevåpen std - Klikk for stort bilete

Barnehagelova §19g
Kommunen skal sikre at barn med nedsatt funksjonsevne får et egnet individuelt tilrettelagt barnehagetilbud. Plikten til tilrettelegging omfatter ikke tiltak som innebærer en uforholdsmessig byrde for kommunen. Ved vurderingen av om tilretteleggingen innebærer en uforholdsmessig byrde, skal det særlig legges vekt på tilretteleggingens effekt for å nedbygge funksjonshemmende barrierer, de nødvendige kostnadene ved tilretteleggingen og virksomhetens ressurser.

Kommunen fatter vedtak om tilrettelegging av barnehagetilbudet til barn med nedsatt funksjonsevne
Alle barn som går i barnehage har krav på eit tilbod i samsvar med barnehagelova og rammeplan for barnehagar. Barn med nedsett funksjonsevne skal ha høve til å delta i barnehage på same måte som andre barn. Dersom barnet treng tilrettelegging for å kunne ta i bruk det ordinære barnehagetilbodet, har kommunen ei plikt til å fatte vedtak som sikrar at barnet får eit egna individuelt tilrettelagt tilbod, jf. Bhl.§19 g første ledd. Målet med individuell tilrettelegging er at barnehagen skal tilpasse det allmennpedagogiske tilbodet ut frå barnet sine behov og føresetnader.

Vedtak om tilrettelegging av barnehagetilbodet for barn med nedsett funksjonsevne er eit einskildvedtak. Jfr. FVL §2

Nedsett funksjonsevne
Nedsett funksjonsevne er definert som «tap av, skade på eller avvik i en av kroppens psykologiske, fysiologiske eller biologiske funksjoner» (NOU 2011:22). Det kjem fram av forarbeida til diskriminerings- og tilgjengelighetsloven at omgrepet omfattar fysiske, psykiske og kognitive funksjonar.

Om barnet har nedsett funksjonsevne må vurderast konkret i kvart enkelt tilfelle, og barnets funksjonsnivå må sjåast opp mot den enkelte situasjon barnet er i.

Sjølv om omgrepet nedsett funksjonsevne skal forståast vidt, er det lagt til grunn i forarbeida til diskriminerings- og tilgjengelighetsloven at tilretteleggingsbehovet må vere av en viss varighet og styrke for at den skal kunne grunngje eit krav om individuell tilrettelegging (Ot.prp. nr. 44 (2007-2008) s. 180).

Dokumentasjon
Kommunen «skal påse at saken er så godt opplyst som mulig før vedtak treffes» jf. Forvaltningslova § 17. Å få saka godt opplyst er naudsynt for at kommunen skal kunne gjere vurderingane bhl. §19g krev. Aktuell dokumentasjon kan vere uttale frå lege, spesialisthelsetenesta, BUP eller PPT. Ei melding om behov for tilrettelegging frå foreldre og/eller barnehagen vil og vere med å gje opplysningar i saka (Sjå eige meldeskjema).

Samtykke
Kommunen kan ikkje innhente opplysningar om barnet som er omfatta av teieplikt utan at foreldra samtykker til dette. Kommunen kan heller ikkje dele opplysningar om barnet med andre instansar utan at det er heimel i lov for det. Dersom det ikkje er heimel i lov for å dele opplysningar, må det innhentast samtykke frå foreldra.

Melding om behov for eit individuelt tilrettelagt barnehagetilbod
Det er foreldra i samarbeid med barnehagen som melder som melder om behov for individuell tilrettelegging av barnehagetilbodet for barnet.

Melding om behov for individuelt tilrettelagt barnehagetilbod for barn med nedsett funksjonsevne (PDF, 254 kB)

Skjemaet sendes til Vågsøy kommune, Postboks 294, 6701 Måløy 

Publisert av Bente Jørgensen. Sist endra 17.09.2019 08:25
a - a - a
Facebook Facebook
Fiks Gata Mi Fiks Gata Mi
Måløy kino Måløy kino
Måløy legekontor Måløy legekontor
Måløy Vekst Måløy Vekst
Nordfjordhallen Nordfjordhallen
Kinn kommune Kinn kommune
Opplev Måløy Opplev Måløy
UNG i Vågsøy UNG i Vågsøy
Vågsøy folkebibliotek Vågsøy folkebibliotek
Vågsøy frivilligsentral Vågsøy frivilligsentral
     
Vågsøy kommune - Gate 1 120 - Postboks 294 - 6701 Måløy - post@vagsoy.kommune.no
Login for redigering