Korttidsopphald i institusjon.

Personar med omfattande hjelpebehov får tidsavgrensa opphald ei periode for å kunne bu i eigen heim så lenge som mogleg

Kven kan få tenesta:

 • Du som kan ha nytte av eit tidsavgrensa opphald i institusjon for å oppretthalde eller betre ditt funksjonsnivå og din helsetilstand.
 • Du som kan ha behov for observasjon, utreiing og behandling.
 • Du som treng lindrande pleie og behandling i livets siste fase, når det ikkje er hensiktsmessig å få tilpassa tenester i heimen.

 

Kva kan du forvente av oss:

 • Informasjon, råd og rettleiing.
 • Vi yter tenester slik vedtaket er fastsett i samarbeid med både deg som er omsorgsmottakarog deg som omsorgsperson.
 • Vi yter tenesta med respekt for din livssituasjon.
 • Vi evaluerer tenesta saman med dykk.

 

Kva forventar vi av deg:

 • Du/din representant må søkje tenesta og gje samtykke til å motta den. Dersom du ikkje er i stand til å gje samtykke, kan din formelle representant gjere dette.
 • Vi får fullmakt til å innhente naudsynte medisinske opplysingar frå fastlækjar, spesialisthelsetenesta og fysioterapeut, slik at vi kan ivareta medisinske forhold best mogleg.
 • Du set deg inn i vedtaket.
 • Du syter for at privatklede er merka og at du avklarar vask av klede under opphaldet.
 • Du er sjølv ansvarleg for verdisaker/gjenstandar som du tek med deg under opphaldet.
 • Du tek stilling til kven som skal oppgjevast som næraste pårørande. Vidare bør du avklare kor mykje og kva slag informasjon det er ønskjeleg at personalet formidlar til næraste pårørande.
 • Du respekterer at tenesteytar ikkje kan ta imot pengar eller større gåver.

 

Lovheimel:
Lov om pasient- og brukerrettigheter endring pr. 01.jan. 2012 § 2-1a:
"rett til nødvendig helse- og omsorgstenester frå kommunen"
Lov om kommunale helse- og omsorgstjenester av 01.jan.2012 § 3-2 første ledd nr. 6 c: "plass i institusjon, herunder sykehjem"

Praktiske opplysningar:

Sakshandsaming:
Kommunen har plikt til å handsame saka så snart som mogleg. Dersom saka ikkje kan avgjerast innan 4 veker, skal du ha skriftleg melding om dette.

Før saken kan avgjerast, vil vi kartleggje dine ønskjer og behov nærare. Normalt vil vi kome på heimebesøk. Deretter fattast det eit vedtak. I vedtaket går det fram om du har fått tildelt tenesta eller ikkje, og kva tenesta eventuelt omfattar.

Skriftlig søknad sendast til Vågsøy kommune. Fagkonsulent/personal kan evt. hjelpe deg med å fylle ut søknaden. Tildelingsnemnda i helse og omsorg fattar eit enkeltvedtak der det går fram om tenesta tildelast eller ikkje

Betaling:
Det kan kreves betaling for korttidsopphald i institusjon.
Jf. forskrift om egenandel for kommunale helse- og omsorgstjenester kan kommunen ta betaling for korttidsopphald.

Klageadgang:
Vedtak om korttidsopphald i institusjon kan klagast på etter Lov om pasient- og brukerrettigheter § 7-2.
Rett klageinnstans er Fylkesmannen i Sogn og Fjordane.
Klagefristen er 4 veker etter at vedtake er motteke fr. Lov om pasient- og brukerrettigeter § 7-5. Klaga må grunngjevast og ein må nemne kva ein ynskjer vedtaket omgjort til.

Klaga skal sendast til:

Vågsøy kommune
Postboks 294
6701 Måløy

Søknadsskjema:
Vågsøy kommune har eige søknadsskjema som nyttast ved søknad om tenester frå helse og omsorg. Skjemaet finn du i menyen "Skjema" på toppen av denne sida, eller via lenken under.

Kontaktinformasjon

Kontaktinformasjon korttidsopphald i institusjon:
NamnTelefonE-post
Sentralbord57845000post@vagsoy.kommune.no
Anne-Lin Kvalheim57845533anne-lin.kvalheim@vagsoy.kommune.no
Berit Myhre Skavøypoll57845536berit.myhre.skavoypoll@vagsoy.kommune.no
a - a - a
Facebook Facebook
Fiks Gata Mi Fiks Gata Mi
Måløy kino Måløy kino
Måløy legekontor Måløy legekontor
Måløy Vekst Måløy Vekst
Nordfjordhallen Nordfjordhallen
Kinn kommune Kinn kommune
Opplev Måløy Opplev Måløy
UNG i Vågsøy UNG i Vågsøy
Vågsøy folkebibliotek Vågsøy folkebibliotek
Vågsøy frivilligsentral Vågsøy frivilligsentral
     
Vågsøy kommune - Gate 1 120 - Postboks 294 - 6701 Måløy - post@vagsoy.kommune.no
Login for redigering