Utfasing av direkte utslipp i Vågsøy kommune

Vågsøy kommune - Klikk for stort bilete

Fra høsten 2019 starter Vågsøy kommune opp arbeidet med å forbedre den kommunale avløpsvannhåndteringen. Dette er for å få avløpsvannrensinga opp til en bedre standard, og få et langsiktig og godt vassmiljø i kommunen. Dette omfattende prosjektet vil skje stegvis og gjennomføringen baseres på Kommunedelplan for avløp og vassmiljø 2019 – 2029

I tillegg til arbeidet i kommunal regi skal det gjennomføres pålegg til private boliger og fritidsboliger som i dag har direkte utslipp. Dette for å rense sanitært avløpsvann, som følger av Forurensningsforskriften § 12. For de tilfeller hvor man kan føre utslippet til sjø, på minimum 2 meters dyp ved laveste vannstand (jf. Forurensningsforskriften §12- 11), vil det i praksis være snakk om å minimum installere en septiktank/slamavskiller som fjerner suspendert stoff (jf. Forurensningsforskriften § 12-9). I de tilfeller hvor avløpsvann ikke hensiktsmessig kan føres til sjø (eller et annet «mindre følsomt område» jf. Forurensningsforskriften § 12-9), trengs et sekundært rensetrinn (jf. Forurensningsforskriften § 12-8), ofte kan det da være snakk om infiltrasjonsanlegg/grøft, biofilter, sandfilter eller liknende. Eventuelt kan et separat system for gråttvann og svartvann være en aktuell løsning, spesielt for fritidsboliger.

Mer informasjon om de forskjellige renseløsningene for sanitært avløpsvatn kan finnes på hjemmesiden til NIBIO (Norsk institutt for bioøkonomi). 

For lovverket rundt utslipp av sanitært avløpsvann fra bolighus, hytter og lignende Forskrift om begrensning av forurensning

Gjennomføring:
Vågsøy kommune vil gjennomføre sine delprosjekter stegvis over flere år. Arbeidet starter i Skavøypollen høsten 2019, deretter blir tiltak gjennomført i Måløy, Ivahavet og Kulen. Deretter Holvik, Raudeberg og Kvalheim.

Kommunen vil sende ut pålegg til de private huseiere som mangler septiktank/slamavskiller eller som ikke er tilknytta kommunalt avløpsnett i disse områdene. Dette skjer etter hvert som arbeidet starter opp med det kommunale avløpssystemet i deres området.

Det finnes også områder hvor kommunen ikke har avløpsnett, og disse områdene vil bli tatt innimellom oppstart på kommunens delprosjekter.

For Bryggja blir det ikke innført tiltak i regi av Vågsøy kommune, ettersom de nye kommunesammenslåingene vil tre i kraft før arbeidet kommer så langt.

For øyene uten bilforbindelse:
Vågsøy kommune har i dag ikke tømmeløsning av septiktank til øyer uten bilforbindelse. Florø kommune derimot har en ordning på dette område, og derfor vil det bli sett på løsninger for septiktank på de aktuelle øyene når vi etter hvert går inn i Kinn kommune.

Defininsjoner:

 
Gråttvann Avløpsvann fra husholdning ekskl. svart vann (fra toalettløsninger).
Mekanisk rensing Rensing av vann ved hjelp av fysiske prinsipper, i stillestående vann (f.eks. i en tank) får fast stoff og små partikler tid til å synke til bunnen. Dette legger seg som slam på bunnen og enkelte lette stoffer, som bl.a. fett legger seg i overflaten. Slammet på toppen og bunnen av tanken er svært forurenset og skal, i en velfungerende septiktank/slamavskiller, forhindres fra å renne ut.
Resipient Den vannforekomst/område som avløpsvannet renner ut i.
Sanitært avløpsvann Avløpsvann som i hovedsak stammer fra menneskers stoffskifte, og fra husholdningsaktiviteter, herunder avløpsvann fra vannklosett, kjøkken, bad, vaskerom eller lignende.
SS-mengde/suspendert stoff Fast stoff og partikler i vann. Disse legger seg som slam i bunnen og noe i vannoverflaten i septiktanken.
Svartvann Avløpsvann fra vannklosett. Som regel er svartvann og gråttvann blandet sammen og behandles samlet i konvensjonelle rensesystemer. Samlet gråttvann og svartvann omtales som sanitært avløpsvann.


For deg med direkteutslipp i dag:
Ved innstallering av ny tank vennligst benytt følgende blanketter og søknadskjema: 5174, 5175, 5181 og 5185. Disse kan finnes hos Direktoratet for byggkvalitet

I tillegg ønskes en beskrivelse av anlegget som settes ned (produktblad fra leverandør), samt et kart hvor lokasjon av tank og utslippspunkt er merket. Det vil også være nødvendig med en utslippstillatelse. For utslippstillatelse bør Søknadskjema for utslepp av sanitært avløpsvatn brukes. I artikkelen Utslipp av sanitært avløpsvann fra hus og hytter kan du lese mer om dette punktet.

For mer utfyllende informasjon om gjennomføring av installering av septiktank/slamavskiller oppfordres å ta kontakt med din lokale rørlegger eller entreprenør.

Publisert av Irene Sivertsen. Sist endra 09.07.2019