Varsel om offentleg ettersyn - Detaljreguleringsplan for bustad på gbnr. 105/105, Ytre Kulen

Vågsøy kommune - Klikk for stort bileteVågsøy kommune Planområdet omfattar området vist på kartutsnittet. Planframlegget opnar for bygging av bustad på eigedom med gbnr. 105/105. Det er planlagt ein omsorgsbustad med i alt 3 einingar. Sjå elles plankart og planhefte for meir detaljert skildring av planframlegget. 

13_1116_Oversiktsbilde - Klikk for stort bilete Vedtak i planutvalet P-064/13:

Planutvalet vedtek, med heimel i Plan- og bygningslova (2008) § 12-12, å eigengodkjenne Detaljreguleringsplan for bustad på gbnr 105/105, Ytre Kulen med tilhøyrande føresegner.

Dei vedtekne dokumenta plankart, føresegner, planhefte og saksprotokoll er tilgjengeleg via lenker nedst i artikkelen. Dokumenta er tilgjengelege på Servicetorget i rådhuset i Gate 1 i Måløy til fristen for merknader er ute. Ynskje om kopi av dokumenta kan rettast til Servicetorget på tlf. 57 84 51 47.

Merknader til reguleringsarbeidet kan rettast til Vågsøy kommune, Postboks 294, 6701 Måløy eller til post@vagsoy.kommune.no innan 10.01.2014.

Dokument:

 

Publisert av Tor Einar Andersen. Sist endra 29.11.2013