Veldferdsteknologiens ABC

Velferdsteknologi abc - Klikk for stort bilete

Velferdsteknologiens ABC er ein opplæringspakke til kommunane i Norge. Vågsøy har hatt fokus på å få til ei tverrfagleg gruppe med tilsette frå ulike sektorar som helse og omsorg, velferd, eigedom og reinhald. Vi har hatt åtte gruppesamlingar i tillegg til eigenstudie.

 

Mål for studiegruppa

Arbeidet med velferdsteknologi er godt forankra administrativt og politisk i Vågsøy kommune.

Målet lokalt er å gi grunnkunnskap om Velferdsteknologi for fleire. Auka kunnskap er ein måte å skape ein felles forståing, kjensle av å høyre til og endringsvilje i organisasjonen. Hovudmålet med velferdsteknologi er at brukarane og pårørande skal meistre eigen kvardag, auke tryggleik og sjølvstende. Riktig bruk av teknologi kan auke aktivitet og deltaking i viktige gjeremål.

Parallelt med ABC studiegruppa har vi gjennomført:

- oppstart og opplæring i MinMemoria (digital minnebok) på Kulatoppen

- utprøving av Evondos Multidosedispensere i heimetenesta området Vågsøy. Dette blei lagt fram informasjon om til helse og omsorgsutvalet. Vidare satsing på dette vart éinstemma vedtatt  

- utprøving av lokaliseringsteknologi til heimebuande (GPS klokke og APP til deira pårørande)

- starta kvalitetsarbeid og prosedyrar som trengs for å ta velferdsteknologi i bruk

- fire i gruppa har deltatt på regionssamling i regi av USHT Sogn og fjordane

- ergoterapeut deltok på kurs i regi av Aldring og Helse om Velferdsteknologi som kommunal teneste april 2018

- ergoterapeut har undervist om velferdsteknologi og hjelpemiddel for pårørande til demenssjuke på «Pårørandeskulen» februar 2018

- eigedomsavdelinga, vaktmeister og fysioterapeut har vore med i planlegging av ny fløy på Kulatoppen Omsorgssenter

- reinhald og Miljøtenesta har eit prosjekt med utprøving av robotstøvsugarar

Velferdsteknologi som er i drift:

- Institusjon nyttar lokaliseringsteknologi til to bebuarar (GPS halssmykke). Oppstart våren 2016.

- Motiview er i drift på fire ulike områder, med individuelle aktivitetsplanar. (i regi av Folkehelsekoordinator).

Musikk i mine øyre» er i drift på institusjon, dette ved hjelp av IPod.

Erfaringar:

Deltakarane i gruppa har ulike arbeidsoppgåver og ulike erfaringar. Nokon har ansvar for bygg, og det vil være veldig viktig å nytte mogleik som ligger i teknologi i nye kommunale bygg. Nokon er i avdelinga og ser stor nytte av teknologi som kan betre kommunikasjon og dagleg velvære, i tillegg til sikkerheita. Teknologi kan fremme samarbeid mellom heimetenesta/tilsette og pårørande.

 

Det er no starta opp to nye grupper med Velferdsteknologiens ABC i Vågsøy som viser at det vert satsa på arbeidet med velferdsteknologi i Vågsøy.

a - a - a
Facebook Facebook
Fiks Gata Mi Fiks Gata Mi
Måløy kino Måløy kino
Måløy legekontor Måløy legekontor
Måløy Vekst Måløy Vekst
Nordfjordhallen Nordfjordhallen
Kinn kommune Kinn kommune
Opplev Måløy Opplev Måløy
UNG i Vågsøy UNG i Vågsøy
Vågsøy folkebibliotek Vågsøy folkebibliotek
Vågsøy frivilligsentral Vågsøy frivilligsentral
     
Vågsøy kommune - Gate 1 120 - Postboks 294 - 6701 Måløy - post@vagsoy.kommune.no
Login for redigering